АРИР - СТАРА ЗАГОРА УСПЕШНО ИЗПЪЛНИ ПРОЕКТ BG16M1OP002-3.020-0001-C02

OPOS

 

СНЦ "АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА" УСПЕШНО ИЗПЪЛНИ ПРОЕКТ BG16M1OP002-3.020-0001-C02

Сдружение с нестопанска цел "Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора" успешно изпълни проект BG16M1OP002-3.020-0001-C02 „Разработване на план за действие за вида Алпийска розалия (Rosalia alpina)“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Begachi

Проектът е насочен към изпълнение на мярка 20 от Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000.

Основната цел на проекта е осигуряване на подкрепа за вида алпийска розалия за постигане на по-добра степен на съхраненост, чрез разработване на качествен план за действие, който отговаря на изискванията на Наредба 5/ 2003 г., вкл. на заданието, одобрено от Министерство на околната среда и водите.

В изпълнение на дейностите по проекта и с цел постигане на заложените резултати, със Заповед № РД-883/07.11.2023 г. на министъра на околната среда и водите е утвърден План за действие за опазване на вида Алпийска розалия (Rosalia alpina Linnaeus, 1758) в България за периода 2024-2033 г.

https://www.moew.government.bg/bg/priroda/biologichno-raznoobrazie/zastiteni-vidove/planove-za-dejstvie/

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

www.eufunds.bg.eufunds.bg