ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА”

Изх. № 003-11-ОС/17.05.2024

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ АРИР-СТАРА ЗАГОРА,

С настоящото Ви уведомяваме, че:

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора”, на основание чл. 26 от  ЗЮЛНЦ и чл.15 от Устава,  свиква Общо събрание, което ще се проведе  на 31.05.2024 г. от 14:30 часа, в офиса на Търговско-промишлена палата - гр. Стара Загора, ул. „Г.С.РАКОВСКИ” № 66, при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишни технически и финансов отчет за дейността на АРИР за периода 01 януари 2023 – 31 декември 2023 г.;
  2. Избор на нови управителни органи;
  3. Информация за текущата дейност на организацията;
  4. Разни;

Материалите, свързани с дневния ред са на разположение на желаещите в офиса на сдружението, както и прикачени към настоящата покана по електронен път. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе с един час по-късно на същия ден, на същото място и при същия дневен ред.

Моля да потвърдите получаването на настоящата покана по електронен път, отговаряйки на електронното писмо, с което сте я получила.

Получил: ..........................................

Дата: .....................