АРИР - СТАРА ЗАГОРА УСПЕШНО ИЗПЪЛНИ ПРОЕКТ BG16M1OP002-3.020-0001-C02 „Разработване на план за действие за видовете менетриезиев бегач (Carabus (Carabus) menetriesi pacholei Sokolar, 1911) и унгарски бегач (Carabus (Pachystus) hungaricus Fabricius, 1792)

OPOS

 

СНЦ "АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА" УСПЕШНО ИЗПЪЛНИ ПРОЕКТ BG16M1OP002-3.020-0001-C02

Сдружение с нестопанска цел "Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора" успешно изпълни проект №BG16M1OP002-3.020-0001-C02 „Разработване на план за действие за видовете менетриезиев бегач (Carabus (Carabus) menetriesipacholei Sokolář, 1911) и унгарски бегач (Carabus (Pachystus) hungaricus Fabricius, 1792)“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Проектът е насочен към изпълнение на мярка 20 от Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000. 

Begachi

Основната цел на проекта е осигуряване на подкрепа за видовете менетриезиев бегач и унгарски бегач за постигане на по-добра степен на съхраненост, чрез разработване на качествен план за действие, който отговаря на изискванията на Наредба 5/ 2003 г., вкл. на заданието, одобрено от Министерство на околната среда и водите.

В изпълнение на дейностите по проекта и с цел постигане на заложените резултати, Планът вече е утвърден със Заповед РД  - 741/04.10.2023 г. на Министъра на околната среда и водите:

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Biodiversity/Protected_specie/Action_Plans/AP_ANIMALS/Invertebrata/AP_C.menetriesi_C.hungaricus_2023-2032.pdf 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.