Профил на купувача / Buyer Profile

 

 

10.02.22 – Обява за събиране на оферти по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП за избор на подизпълнител с предмет: „Съвместно проучване на въздействието и новите възможности на COVID-19“и резултатът „Съвместно проучване на въздействието и възможностите на COVID-19 за регионите на De Carb “, в рамките на проект: De Carb: Подкрепа за преминаване към чиста енергия в ЕС региони с интензивен въгледобив съфинансирана от ЕС, в рамките на програма INTERREG EUROPE, съгласно CPV: 75112100-5 - Услуги по управление на проекти за развитие.

 

01.12.2021  г. – Обява за събиране на оферти по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП за избор на подизпълнител с предмет  "Методология за идентифициране на предизвикателствата при управлението и прилагането на политиката поради кризата с COVID-19 и идентифициране на най-добрите отговори на политиката в регионите на INNOGROW (включително формуляри за събиране на данни и насоки)"в рамките на проект "Регионални политики за иновативна конкурентоспособност и растеж на селските МСП - INNOGROW PGI00241", съфинансирана от ЕС, в рамките на програма INTERREG EUROPE . CPV: 75130000-6

 

01.12.2021 г. – Обява за събиране на оферти по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП за избор на подизпълнител с предмет  " Съвместно тематично проучване за въздействието на COVID-19 върху дейностите за иновации и растеж на МСП в селските райони, предизвикателствата на партньорите при прилагането на политиката и пътищата за възстановяване и устойчивост", в рамките на проект "Регионални политики за иновативна конкурентоспособност и растеж на селските МСП - INNOGROW PGI00241", съфинансирана от ЕС, в рамките на програма INTERREG EUROPE . CPV: 75200000-8

 

25.10.2021 г. - Обява за избор на подизпълнител с предмет "Методология за идентифициране на предизвикателствата при управлението и прилагането на политиката поради кризата с COVID-19 и идентифициране на най-добрите отговори на политиката в регионите на INNOGROW (включително формуляри за събиране на данни и насоки)"в рамките на проект  "Регионални политики за иновативна конкурентоспособност и растеж на селските МСП - INNOGROW PGI00241", съфинансирана от ЕС, в рамките на програма INTERREG EUROPE . CPV: 75130000-6

 

25.10.2021 г.Обява за избор на подизпълнител с предмет "Съвместно тематично проучване за въздействието на COVID-19 върху дейностите за иновации и растеж на МСП в селските райони, предизвикателствата на партньорите при прилагането на политиката и пътищата за възстановяване и устойчивост", в рамките на проект "Регионални политики за иновативна конкурентоспособност и растеж на селските МСП - INNOGROW PGI00241", съфинансирана от ЕС, в рамките на програма INTERREG EUROPE . CPV: 75200000-8

24.10.2019   г. - Обява за избор на подизпълнител с предмет "Оценка на териториално-специфичните икономически и социални бариери пред устойчивото производство и потреблението на пластмаси"в рамките на проект "Подкрепа за ограничаване на отпадъците от пластмаси и замърсяването в регионите на ЕС - PLASTECO"- PGI06169, финансиран по програма INTERREG EUROPE.

 

 Изтегляне на документи /Български/

1. Покана

2. Примерен договор

3. Образци на приемо-предавателен протоколи 

 

24.10.2019   г. - Обява за избор на подизпълнител с предмет Изпълнение на следните комуникационни дейности:

B1.1 „Прецизиране на комуникационната стратегия“

B2.1 „Разработване / адаптиране и актуализиране на онлайн и електронните ресурси на проекта“

B2.2 „Разработване на електронни бюлетини, плакати, брошури и прессъобщения“

B3.1 „Координация на онлайн и социални медийни кампании“,

в рамките на проект "Подкрепа за ограничаване на отпадъците от пластмаси и замърсяването в регионите на ЕС - PLASTECO"- PGI06169, финансиран по програма INTERREG EUROPE.

 Изтегляне на документи /Български/

1. Покана

2. Примерен договор

3. Образци на приемо-предавателен протоколи 

 

 

28.11.2018 г. - Обява за избор на подизпълнител с предмет "Ръководство за организиране на срещи на заинтересовани страни"в рамките на проект "Подкрепа за преход към чисти енергийни източници в регионите на ЕС с интензивно използване на въглища - DeCarb", PGI05587, финансиран по програма INTERREG EUROPE.

 

Изтегляне на документи /Български/

 

 


 

30.10.2018 г. - Обява за избор на подизпълнител с предмет "Предварителна оценка на икономическото и социално въздействие на декарбонизацията в региона", в рамките на проект "Подкрепа за преход към чисти енергийни източници в регионите на ЕС с интензивно използване на въглища - DeCarb", PGI05587, финансиран по програма INTERREG EUROPE.

 

Изтегляне на документи /Български/

 


 

 

14.06.2016 г. - Процедура за избор на подизпълнител с предмет"Методология за събиране и обмен на добри практики за нови бизнес модели за МСП в селските райони"в рамките на проект "Интелигентна конкурентоспособност и растеж на МСП в селските райони - INNOGROW", финансирана от ЕС, PGI00241, в рамките на програма INTERREG EUROPE 

Покана 

Задание 

Договор с подизпълнител 

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. 042 605007,
E-mail: office@szeda.eu

Защита на личните данни

Search