COALition

 HorizonEurope

Coalition

Програма:   HORIZON EUROPE

Обща информация

Проект COALition (Хоризонт Европа) има за цел да укрепи регионалните иновационни екосистеми в зависимите от въглищната индустрия райони чрез създаването на регионални центрове за върхови постижения и определянето на обща стратегическа програма за устойчива енергия, така че да улесни техния преход по справедлив и приобщаващ начин. Регионите са внимателно подбрани (Западна Македония - GR, Център - RO, Югоизточна - BG) сред държавите в ЕС в преход, които също се характеризират като догонващи, в опит да се увеличи максимално дългосрочното въздействие на европейските стратегиите за научни изследвания и иновации, които ще да бъдат развити в рамките на проекта, тъй като тези територии ще получат значително финансиране за своя зелен преход и COALition цели да създаде мултиплициращ ефект от направените инвестиции чрез привличане и мобилизиране на външни такива.

Начална дата на проекта: 1 януари 2023 г

Крайна дата на проекта: 31 декември 2026 г

Продължителност на проекта: 48 месеца

Партньори

1. ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ, ГЪРЦИЯ (CERTH), ГЪРЦИЯ

2. ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЗАПАДНА МАКЕДОНИЯ (RDF), ГЪРЦИЯ

3. КОМПАНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЕЛЕКТРОПРЕДПРИЯТИЕ (PCC), ГЪРЦИЯ

4. ИНСТИТУТ ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД ГЪРЦИЯ (JTIG), ГЪРЦИЯ

5. КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ЗА ЗНАНИЯ И ИНОВАЦИИ SSYMVOULEFTIKI MONOPROSOPI

EPE (KiNNO), ГЪРЦИЯ

6. УНИВЕРСИТЕТ ПО МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ "ЖОРДЖ ЕМИЛ ПАЛАДЕ“ ДИН ТЪРГУ МУРЕШ (UMFST), РУМЪНИЯ

7. ЮДЕТУЛ МУРЕС (CJM), РУМЪНИЯ

8. РЕПОМ АД (REPOM), РУМЪНИЯ

9. ПАТРОНАЖ НА ОКРЪГ MURES (PIJM), РУМЪНИЯ

10. АЙСБЕРГ ПЛЩС АД (ICE), РУМЪНИЯ

11. СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ (SU), БЪЛГАРИЯ

12. АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ (SZ REDA), БЪЛГАРИЯ

13. ДАВИД ХОЛДИНГ АД (DH), БЪЛГАРИЯ

14. СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ - СТАРА ЗАГОРА (GBAL), БЪЛГАРИЯ

15. ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИИКТ),

БЪЛГАРИЯ

16. ИКОНОМИКА, ИНФРАСТРУКТУРА И ПЛАНИРАНЕ (WIP), ГЕРМАНИЯ

 

Цел на проекта

Проектът COALition е насочен към създаване и укрепване на представителни общности (хъбове) на ключови участници в регионален контекст в 4 области (местна власт, бизнес, академия, НПО) в 3-те разглеждани територии. Той се фокусира върху напреднали изследвания и напреднали технологични решения за улесняване на регионалния преход в съответните територии. COALition предвижда създаване на нови бизнес възможности за икономическо развитие и работни места в районите за привличане на предприемаческа активност и таланти и създаване на благоприятна среда за инвестиции. Проектът има за цел да увеличи и капацитета на работната сила (изследователи, предприемачи, служители и т.н.) в местните иновационни екосистеми.

Методология

Методологията на проект COALITION предполага създаване на регионални центрове за върхови постижения в 3-те избрани територии (Западен Македония - GR, Център - RO, Югоизточен - BG), които са силно зависими от въглищната индустрия и в същото време се намират в държави, характеризиращи се с по-ниски нива на развитие на научно-изследователската дейност. По този начин визията на COALition е да укрепи регионалните иновационни екосистеми във въглищните региони по отношение на капацитета и свързаността и създаването на обща стратегическа рамка за устойчива енергия, за да се улесни техният справедлив преход към неутрални по отношение на климата, процъфтяващи икономики. Проектът се планира да се справи с предизвикателството на справедливия преход чрез изграждане на центрови за върхови постижения.

Дейности

 Проектиране на съвместна стратегия за научноизследователска и иновационна дейност в областта на устойчивата енергия

 • Генериране на доказателства в подкрепа на стратегията
 • Разработване на план за действие и инвестиция
 • Проектиране на пилотни и демонстрационни проекти
 • Мерки за увеличаване на капацитета
 • Управление и координация
 • Комуникация, разпространение и използване

Резултати

 • COALition стартира процедура за въвличане на множество заинтересовани страни за валидиране на проектните резултати по отношение на НИРД стратегия с ключови участници от 4-те включени сектори в засегнатите региони
 • COALition се справя с двойното предизвикателство на зеления и дигиталния преход, като се фокусира върху дълбокотехнологичния(ите) сектор(и) на SE домейна чрез прилагане на подход за привличане на пазари, а не подход за натиск за технологии.
 • COALition допринася за предоставянето на съвместни планове за справедлив преход, които в повечето случаи изискват разработване или интегриране на високи технологии за справяне със специфични нужди, ясен капацитет за иновации в региона, модернизирана инфраструктура и инвестиции в дейности за научноизследователска и иновационна дейност.
 • COALition възприема ключови елементи от системния подход за SE Innovation 14, а именно: хора, катализатори и иновационен процес за ускоряване на процеса на научноизследователска и иновационна дейност в регионите
 • COALition внедрява технологични концепции, които са насочени към приоритетите за научноизследователска и иновационна дейност на макрорегиона, за да ускори тяхното търговско внедряване на пазара. Лабораторните прототипи на тези R&I проекти имат потенциала да доведат до проектирането на пилотни и демонстрационни модели.
 • COALition демонстрира и улеснява възпроизвеждането на тези системни решения за SE в системен подход, обхващащ технически, търговски, социално-икономически и екологични измерения, които включват и научни, технологични и управленски компоненти
 • COALition създава благоприятна среда за инвестиции, създава възможности за бизнес, засилва предприемаческата дейност и насърчава планове за действие и инвестиции за привличане на публично-частни партньорства
 • Цели на COALition е хората, предоставящи подкрепа за изграждане на капацитет за повишаване на уменията и/или преквалификация на засегнатата работна сила в трансформиращи се и нововъзникващи сектори

Новини по проекта: