Ново социално предприятие за строително-монтажни дейности се създаде в Поморие

eslogo BG-center

Социалната икономика и социалното предприемачество

 

Социално предприятие означава предприятие, което има за основна цел постигането на измеримо, положително социално въздействие, управлява се по предприемачески, отчетен и прозрачен начини предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост.

Социалното предприемачество дававъзможност за привличане на ресурси и създаване на общности и групи за решаване на определени казуси, какъвто е трудовата/социалната изолация.

 

Ново социално предприятие за строително-монтажни дейности се създаде в Поморие.

В рамките на проект "Социално предприемачество - решение за преодоляване на бедността", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешкире ресурси" и Европейския социален фонд, фирма Керос ЕООД създаде ново социално предприятие за строително-монтажни дейности в град Поморие. Проектът се изпълнява в партньорство със СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА"

Новосъздаденото социално предприятие предоставя възможност за заетост и обучение в работна среда за лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица с което им се даване само възможност за работа, но и за устойчиво интегриране на пазара на труда.

Предоставянето на умения за работа и трудов опит е от ключово значение за бъдещото развитие на участниците и преодоляване на социалната изолация. Работата с лица, които не са желани от другите работодатели, не притежават необходимите знания и умения и/или са загубили своята мотивация за търсене на заетост и професионална реализация е основна задача на социалното предприятие.

Средствата за постигане на поставените цели и социален ефект от дейността са разделени в две основни направления- бизнес модел и социална дейност.

- Бизнес моделътвключва в себе си създаването но жизнеспособно предприятие в структурата на Керос, което е от особено значение за успеха на начинанието, доколкото сектор Строителство е обект на не малко регулаторни и регистрационни режими и стартирането от нулата на подобна дейност изисква големи първоначални инвестиции.

Текущият персонал с опит ще се включи както в изпълнението на проекта, така и в дейността на социалното предприятие по принцип.Доброто име на фирмата и създадените контакти с клиенти от региона, гарантира осигуряването на заетост и приходи за социалното предприятие, което еот ключово значение за устойчивостта на постигнатото по проекта и продължаване на работата с целевата група и след края на финансирането от ОП РЧР.

Основните услуги, които предлага социалното предприятие са саниране, външна изолация, обновяване на фасада и тераси, монтаж на водосточни тръби, подмяна/поставяне на дограма, боядисване, комуникации, обезопасяване, замазки, зидария, полагане на декоративни елементи. Така избраните услуги са допълващи и реално социалното предприятие може успешно да играе ролята както на изпълнител, така и на подизпълнителна други строителни предприятия в региона.

- Социалната дейност включва конкретна работа с представители на целевата група - лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, в посока предоставяне на психологическа подкрепа, мотивиране, обучение на работното място с наставник, осигуряване на работа, а не на социални помощи.

Към конкретния момент, се създаоха възможности за заетост на местното население - особено за онези, изолирани от пазара на труда и в риск от социално изключване. 32 лица в неравностойно положение на пазара на труда се включиха в заетост за период от 11 месеца, които придобиха ценни преносими умения чрез осигурената възможност за обучение от определения наставник с опит в професията, които са в съответствие с промените на пазара на труда.

Линк към оргиналаната публикация.