ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 16.09.2021

logoSZ

О Б Щ И Н А  С Т А Р А  З А Г О Р А

 

ОБЯВЯВА НА 16.09.2021 г. ОТ 10.00 часа В ЗАЛА № 1 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 

№ по ред

Населено място, № на имота, местност

Площ на имота

/кв. м/

Начална тръжна цена/лева

/без ДДС/

Депозит /лева/

Стъпка за над- даване /лева/

1

гр. Стара Загора, ПИ 68850.517.1606, УПИ I625 в кв. 4 - “Голиш“

417

13 000

    6 500

1 300

2

гр. Стара Загора, ПИ 68850.517.1604, УПИ IV625 в кв. 6 - “Голиш“  

1 926

58 000

29 000

5 800

3

гр. Стара Загора, ПИ 68850.517.1599, УПИ I656 в кв. 13 - “Голиш“  

2 272

75 000

37 500

7 500

4

гр. Стара Загора, ПИ 68850.517.1643, УПИ II752 в кв. 20 - “Голиш“  

1 659

50 000

25 000

5 000

5

гр. Стара Загора, ПИ 68850.517.1645, УПИ IV752 в кв. 20 - “Голиш“  

1 133

35 000

17 500

3 500

6

гр. Стара Загора, ПИ 68850.517.1030, УПИ I1030 в кв. 31 - “Голиш“  

1 238

40 000

 20 000

 4 000

7

гр. Стара Загора, ПИ 68850.526.1598, УПИ III521 в кв. 36 - “Голиш“  

471

17 000

8 500

1 700

8

гр. Стара Загора, ПИ 68850.521.1545, УПИ I в кв. 23 - „Зора“

432

18 000

9 000

1 800

9

с. Загоре, УПИ VIобщ. в кв. 3 

2 207

30 000

15 000

3 000

10

с. Загоре, УПИ IVобщ. в кв. 7 

890

7 500

3 750

750

11

с. Загоре, УПИ Vобщ. в кв. 7 

925

8 000

4 000 

800

12

с. Загоре, УПИ VIIIобщ. в кв. 7 

690

6 000

 3 000

600

13

с. Загоре, УПИ IXобщ. в кв. 7 

790

6 500

3 250

650

14

с. Загоре, УПИ IIIобщ. в кв. 44 

925

6 000

3 000

600

15

с. Калояновец, УПИ X в кв.16

670

4 800

2 400

 480

16

с. Калояновец, УПИ XI в кв.16

720

5 000

2 500

 500

17

с. Калояновец, УПИ XVстоп.дейн. в кв. 46

1 010

6 500

3 250

650

18

с. Кирилово, УПИ V505 в кв. 11, заедно с построената в него сграда

земя - 2 610

ЗП сграда - 495

87 000 в т.ч земя

77 000

43 500

8 700

19

с. Кирилово, УПИ IV438 в кв. 36а

693

8 000

4 000

800

20

с. Ловец, УПИ Iобщ. в кв. 3

560 

2 000

1 000

200

21

с. Ловец, УПИ IIобщ. в кв. 3

1 155

4 000

2 000

 400

22

с. Ловец, УПИ I264 в кв. 46

1 365

4 500

2 250

450

23

с. Ловец, УПИ XIX264 в кв. 46

1 290

4 200

2 100

420

24

с. Люляк, УПИ II в кв. 24

280

800

400

80

25

с. Плоска могила, УПИ III22 в кв. 13

1 190

4 000

2 000

400

26

с. Плоска могила, УПИ IV25 в кв. 13

1 470

5 000

2 500

500

27

с. Плоска могила, УПИ VII80 в кв. 13

1 255

4 000

2 000

400

28

с. Плоска могила, УПИ II83 в кв. 29

1 222

4 200

 2 100

420

29

с. Старозагорски бани, комплекс от 8 бр. сгради в ПИ 72, кв. 19, УПИ VПарк Дъбова гора /бивш Лечебно-възстановителен център за деца/

РЗП - 5 672

1 610 000

300 000

161 000

30

с. Хан Аспарухово, сграда с пл. № 265 /бивш битов комбинат/, построена в УПИ IIIкулт.дом,б.комб. в кв. 12

ЗП - 176

РЗП - 352

33 000

16 500

3 300

31

с. Хан Аспарухово, УПИ I в кв. 43а /повторен търг/

440

2 000

1 000

200

32

с. Хрищени, сграда на 1 ет. с пл. № 405, УПИ I77,405,406,407 в кв. 3

ЗП сграда - 41.40

4 100

2 050

410

33

с. Хрищени, УПИ X231 в кв. 49

1 279

13 500

6 750

1 350

34

с. Хрищени, УПИ I273 в кв. 84

2 922

16 000

8 000

1 600

35

с. Хрищени, УПИ VI910 в кв. 91

3 069

36 000

18 000

3 600

 

 

Специфични условия:

  • За обект № 1 – през имота преминава подземен електрически кабел средно напрежение.
  • За обект № 2 – през имота преминава подземен електрически кабел средно напрежение и въздушен електропровод 110 kV.
  • За обект № 4 – през имота преминава открит канал за вода.
  • За обект № 27 – в имота има съществуващ стоманобетонов стълб от съществуващ въздушен електропровод.
  • За обект № 29 – в подземната част на сграда-стационарен блок се намира хранилище за архиви, което остава в управление на Областен управител на област Стара Загора. Община Стара Загора не притежава собственост в подземната част на сградата. Купувачът се задължава да осигурява постоянен достъп до хранилището на упълномощени длъжностни лица.
  • За обект № 31 – търгът е повторен.

Тръжната документация се предоставя на желаещите за участие до 12.00 часа на 14.09.2021 г., в Център за услуги и информация - работно място № 5 и № 6, срещу документ за закупена тръжна документация в размер на 60 лв. /с ДДС/ за всеки обект, внесени в касата на Общината.

Депозитите за участие в търга се внасят само по б. с/ка на община Стара Загора: "УниКредит Булбанк" АД, ВIС код: UNCR BGSF, IВАN: ВG 65 UNCR 7000 332 223 6387 до 16.00 ч. на 14.09.2021г.

Документите за участие се подават пред комисията, в деня на търга.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА САЙТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА http://starazagora.bg / ТЪРГОВЕ/ И НА ТЕЛ. 042/ 614 676