Популяризиране и реализиране на стратегии за оценка и управление на риска PRISMA

Описание

logo-prisma.pngГенерална дирекция Хуманитарна помощ и гражданска защита (ECHO)

 

Начална дата:01/01/2013Крайна дата:30/06/2014

Срок в месеци:18


Партньори

KООРДИНИРАЩ бенефициер и АСОЦИИРАНИ БЕНЕФИЦИЕРИ

Име на координиращия бенефициер(CO):Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (Защитена територия Юг - Холандия Юг), ХОЛАНДИЯ

Име на асоцииран бенефициер (AB1):Община Мирандела, ПОРТУГАЛИЯ

Име на асоцииран бенефициер (AB2):ОбщинаАвейро,ПОРТУГАЛИЯ

Име на асоцииран бенефициер (AB3):Градска управа - Талин, ЕСТОНИЯ

Име на асоцииран бенефициер (AB4):Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР) - Стара Загора, БЪЛГАРИЯ


Цел на проекта

 

Цели:

A.    Междусекторно изпълнение на стратегията за оценка и  управление на риска (превенция), описана в наръчника по проект  MiSRaR- INTERREG IVC (Намаляване на риска от териториално обвързани бедствия и аварии в европейските региони и градове)за рискове с по-висок приоритет  за участващите партньори.

B.     Насърчаване обмяната на знание между местни, регионални власти и междусекторни партньори от страните-членки и страните - асоциирани членове на Европейския Съюз в управлението на риска относно:

-       Концепциите, стратегиите, добрите практики и наученото за оценката и управлението на риска и връзката им с готовността за реагиране при бедствия, описани в гореспоменатия наръчник в цел А;

-       Практическият опит от прилагането на стратегиите в наръчника, описан в цел А;

-       Изводите  в  «Работен документ на ЕС за оценка на риска и насоки разработване на наръчници управление на бедствия и аварии»  за местни и регионални власти и възможностите за интегриране на национални и децентрализирани политики на оценка и управление на риска.


Дейности

 

 

 

 

 

 

Проектни дейности:

 

Код на дейността

Име на дейността

Начална дата

Крайна дата

Действия

A

Изграждане на мрежа за управление на риска (във всички сфери на изпълнение)

 

1-1-2013

1-4-2013

A.1 Извършване на анализ на заинтересованите групи - от всеки партньор;

A.2 Организиране на среща за разисквания  с партньорите;

A.3 Организиране на първоначална среща на местно ниво, с цел постигане на разбирателство със съответните заинтересовани страни в процеса на управление на риска - от всеки  партньор;

B

Извършване на оценка на риска

(във всички сфери на изпълнение)

 

1-4-2013

1-9-2013

B.1  Идентифициране на източниците на риск и уязвимости - от всеки партньор;

B.2  Анализ на последиците и вероятността на съответните рискове - от всеки  партньор;

B.3  Изготвяне на оценка на политическия риск - от всеки  партньор;

B.4  Организиране на среща за разисквания  с партньорите;

B.5  Организиране на две регулярни срещи на местно ниво за оценка на риска - от всеки партньор;

C

Изготвяне на оценка на потенциала

(във всички сфери на изпълнение)

 

1-8-2013

1-1-2014

C.1 Идентифициране на  потенциала за превенция  и  подготвеност/мерки - от всеки партньор;

C.2 Анализ на разходите и ползите за потенциалните мерки - от всеки партньор;

C.3 Изготвяне на предложения за мерки - от всеки партньор;

C.4 Организиране на среща за дискусии  с партньорите.

C.5 Организиране на две срещи на местно ниво за оценка на способността - от всеки партньор;

D

Разработване на стратегия за изпълнение

1-11-2013

1-3-2014

D.1 Разработване на стратегия за финансиране на предложените мерки - от всеки партньор;

D.2 Разработване на стратегия за лобиране и застъпничество към всички заинтересовани групи - от всеки партньор;

D.3 Разработване на стратегия за мониторинг и изпълнение

D.4 Организиране на среща за дискусии  с партньорите;

D.5 Организиране на среща на местно ниво за  реализация на стратегията

E

Популяризиране на уроците от стратегията за оценка и управление на риска по проект MiSRaR (публичност / разпространение)

1-1-2013

30-6-2014

E.1  Изготвяне на резюме с информация за проекта;

E.2  Организиране на 3 конференции за разпространение на резултатите от проекта PRISMA и наръчника по проект MiSRaR ;

E.3  Разпространение на резултатите на интернет страницата на проектите MiSRaR / PRISMA ;

E.4  Изготвяне на 4 бюлетина и 4 съобщения за медиите;

E.5  Изготвяне на Layman's report (представяне  на резултатите по проекта за неспециалисти)

E.6  Разпространяване на национално ниво

F

Управление на проекта и отчитане пред ЕК

1-1-2013

30-6-2014

F.1  Организиране на начална среща (заедно с първата среща за  дискусии  и комитета за управление)

F.2  Отчитане  на резултатите и финансирането

F.3  Организиране на две срещи на комитета за управление

F.4  Организиране на заключителна среща с оценка на проекта

 

 


 

Новини по проекта: