Новини

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА”

Изх. № 003-11-ОС/17.05.2024

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ АРИР-СТАРА ЗАГОРА,

С настоящото Ви уведомяваме, че:

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора”, на основание чл. 26 от  ЗЮЛНЦ и чл.15 от Устава,  свиква Общо събрание, което ще се проведе  на 31.05.2024 г. от 14:30 часа, в офиса на Търговско-промишлена палата - гр. Стара Загора, ул. „Г.С.РАКОВСКИ” № 66, при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишни технически и финансов отчет за дейността на АРИР за периода 01 януари 2023 – 31 декември 2023 г.;
  2. Избор на нови управителни органи;
  3. Информация за текущата дейност на организацията;
  4. Разни;

Материалите, свързани с дневния ред са на разположение на желаещите в офиса на сдружението, както и прикачени към настоящата покана по електронен път. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе с един час по-късно на същия ден, на същото място и при същия дневен ред.

Моля да потвърдите получаването на настоящата покана по електронен път, отговаряйки на електронното писмо, с което сте я получила.

Получил: ..........................................

Дата: .....................

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА”

Изх. № 003-11-ОС/17.05.2024

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ АРИР-СТАРА ЗАГОРА,

С настоящото Ви уведомяваме, че:

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора”, на основание чл. 26 от  ЗЮЛНЦ и чл.15 от Устава,  свиква Общо събрание, което ще се проведе  на 31.05.2024 г. от 14:30 часа, в офиса на Търговско-промишлена палата - гр. Стара Загора, ул. „Г.С.РАКОВСКИ” № 66, при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишни технически и финансов отчет за дейността на АРИР за периода 01 януари 2023 – 31 декември 2023 г.;
  2. Избор на нови управителни органи;
  3. Информация за текущата дейност на организацията;
  4. Разни;

Материалите, свързани с дневния ред са на разположение на желаещите в офиса на сдружението, както и прикачени към настоящата покана по електронен път. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе с един час по-късно на същия ден, на същото място и при същия дневен ред.

Моля да потвърдите получаването на настоящата покана по електронен път, отговаряйки на електронното писмо, с което сте я получила.

Получил: ..........................................

Дата: .....................

Проект на ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВИДА АЛПИЙСКА РОЗАЛИЯ (Rosalia alpina linnaeus, 1758) в България за периода 2023-2032 г. и ПРИЛОЖЕНИЯ

 

OPOS

 

Документът е създаден в изпълнение на Проект № BG16М1ОР002-3.020-0001-С02 „Разработване на план за действие за вида Алпийска розалия (Rosalia alpina)“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Проект на ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВИДА АЛПИЙСКА РОЗАЛИЯ (Rosalia alpina linnaeus, 1758) в България за периода 2023-2032 г. и ПРИЛОЖЕНИЯ към него

розалия

 

АРИР - СТАРА ЗАГОРА УСПЕШНО ИЗПЪЛНИ ПРОЕКТ BG16M1OP002-3.020-0001-C02

OPOS

 

СНЦ "АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА" УСПЕШНО ИЗПЪЛНИ ПРОЕКТ BG16M1OP002-3.020-0001-C02

Работилница за регионални медии, посветена на климата, набира участници до 12 ноември

bluelink logo

 

Министерство на околната среда и водите (МОСВ), с подкрепата на Фондация “БлуЛинк”, кани регионални журналисти да участват в двудневна работилница, посветена на човешките истории зад климатичните промени и предстоящото българско участие в Конференцията на ООН за климатичните промени (COP 28) в Дубай.

Работилницата ще се проведе на 27 и 28 ноември (понеделник и вторник) в София и се нарича “Локални истории за глобалните промени на климата”.

За кого: Събитието е предназначено за журналисти от регионални и местни медии, които имат професионален интерес към проблемите, свързани с измененията на климата и желание да споделят опит и придобият нови познания. 

 

Проект на ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за опазване на видовете менетриезиев бегач (Carabus (Carabus) menetriesi pacholei Sokolar, 1911) и унгарски бегач (Carabus (Pachystus) hungaricus Fabricius, 1792) в България, за периода 2023-2032 г.

 

OPOS

 

Документът е създаден в изпълнение на Проект BG16M1OP002-3.020-0002-C02 Разработване на план за действие за видовете менетриезиев бегач (Carabus (Carabus)
menetriesi pacholei Sokolář, 1911) и унгарски бегач (Carabus (Pachystus) hungaricus Fabricius, 1792), финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Проект на ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за опазване на видовете менетриезиев бегач
(Carabus (Carabus) menetriesi pacholei Sokolar, 1911) и унгарски бегач (Carabus
(Pachystus) hungaricus Fabricius, 1792) в България, за периода 2023-2032 г. и ПРИЛОЖЕНИЯ към него

Begachi

 

Програма EUTeens4Green: до 10 000 € за ръководени от младежи устойчиви дейности

Bulgarian 1

АРИР - Стара Загора информира за стартиралата отворена покана EUTeens4Green, финансиран от ЕС проект, който има за цел да засили включването на младите хора чрез действия, които ще подпомогнат процеса на преход към чиста икономика в техния регион.

Поканата предлага безвъзмездни средства до 10 000 евро за младежи, групи от младежи на възраст 15-24 години или асоциации, които ще управляват проекти за включване на младежки общност в зеления преход в територии, обхванати от Фонда за справедлив преход. 

При интерес за кандидатстване можете да се обърнете към експертите на АРИР - Стара Загора. 

ТЕРИТОРИАЛЕН ПЛАН ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД - КОШИЦЕ, СЛОВАКИЯ

ТЕРИТОРИАЛЕН ПЛАН ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД НА РЕГИОН КОШИЦЕ, СЛОВАКИЯ (машинен превод на български език, при неточности, консултирайте с оригиналния текс на английски език)

 ТЕРИТОРИАЛЕН ПЛАН ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД НА РЕГИОН КОШИЦЕ, СЛОВАКИЯ (достъпен на английски език)

 

ТЕРИТОРИАЛЕН ПЛАН ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД - ПРАХОВА, РУМЪНИЯ

ТЕРИТОРИАЛЕН ПЛАН ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД НА РЕГИОН ПРАХОВА, РУМЪНИЯ  (машинен превод на български език, при неточности, консултирайте с оригиналния текс на английски език)

ТЕРИТОРИАЛЕН ПЛАН ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД НА РЕГИОН ПРАХОВА, РУМЪНИЯ (достъпен на английски език)

 

 

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. 042 605007,
E-mail: office@szeda.eu

Защита на личните данни

Search