Обучение по стратегическо планиране за социални предприемaчи Social Entrepreneurship Strategy Planning

sesp-bannerПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 октомври 2011 – 30 септември 2013 (24 месеца)

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: SESP (Social Entrepreneurship Startegy Planning) е насочен към управителите или хората вземащи решения в социални предприятия, независимо от сектора на икономиката или промишлеността, в който развиват дейност.

Основна целева група: мениджъри / собственици / лица, вземащи решения в социални предприятия

Допълнителна целева група: образователни институции, обучаващи, преподаватели, наставници, консултанти

Уебсайт: http://sesp-project.szeda.eu/en/

РЕЗЮМЕ

Проектът SESP (Social Entrepreneurship Startegy Planning) предвижда да прехвърли вече разработени иновативни модели на обучение и съдържание за електронно обучение, които са достатъчно гъвкави, за да отговорят на специфичните нужди на социалното предприемачество (напр. гъвкав по отношение на време и място), адаптивни и модулни (т.е. насочен към работници и служители с различно образование, от различни сектори и т.н.), както и да отразяват практически нуждите на крайните потребители. Проектът възнамерява да надгради разработения в рамките на STRATEGY-TRAIN модел на обучение за стратегическо планиране и управление на предприятия, насочен към лицата, вземащи решения в малки и средни предприятия. Очакваните резултати на проекта SESP ще постигнат иновация на наличните учебен план и програми за обучение, които ще бъдат адаптирани за преодоляване на специфични нужди на социалното предприемачество в областта на стратегическото планиране. На целевата група ще бъдат предложени примери за добри практики и казуси.

ПРЕДИСТОРИЯ

Социалните предприятия в ЕС наброяват повече от 2 милиона предприятия (10% от всички Европейски фирми) и осигуряват работа на над 11 милиона работници и служители (равняващи се на 6% от трудоспособното население в Европа). Социалните предприятия са представени в почти всеки сектор на икономиката и промишлеността, като банки, застраховане, земеделие, занаятчийство, търговски услуги, здравеопазване, социални услуги и т.н. В голямата си част социалните предприятия попадат в категорията на малките и средни предприятия. Социалните предприятия се характеризират със силна лична ангажираност на членовете на управленския състав на дружеството и липсата на търсене на печалба, насочена към увеличаване на първоначалния капитала на акционерите.

Социалните предприятия са създадени, за да изпълнява социални нужди, да създават заетост, да се борят с бедността, да насърчават местното икономическо развитие, участието на гражданите в процесите на създаване на политики, да интегрират представители на групите в неравностойно положение на пазара на труда, да въвеждат нови методи за производство и предоставяне на стоки и услуги, да отдават предимство на добавената социална стойност.

В политиката на Комисията за развитие на предприятията се посочва, че "така наречената социална икономика, включително кооперациите, взаимоспомагателните дружества, фондации и социални предприятия, предлага широка гама от продукти и услуги в цяла Европа и генерира милиони работни места". Социалните предприятия са част от тази политика, насочена към насърчаване на предприятията, като цяло и по-специално на малките и средни предприятия, независимо от тяхната форма на управление. Действията, предвидени в Small Business Act for Europe, също помагат на социалните предприятия да се изправят пред предизвикателства, създадени от глобализацията, бързите технологични промени и световната икономическа криза.

Тези предприятия, които гледат към бъдещето и които планират стратегически, имат предимство пред своите конкуренти, за да бъдат в състояние да реагират на променящата се глобална икономическа среда. Стратегическото планиране се смята за един от най-важните показатели за иновации и развитие, балансиран растеж и укрепване на профила на компанията.

ЦЕЛ

Общата цел на проекта SESP е да допринесе за развитието на социалното предприемачество в целия ЕС чрез трансфер на иновационни продукти и процеси, както и обмяна на добри практики. Ето защо, по време на проекта SESP, ще бъдат идентифицирани движещите сили за развитието на социалното предприемачество в страните-участнички, както и на европейско ниво. Ще бъдат предложени и нови решения за устойчиво развитие на сектора на социалното предприемачество и създаването на работни места, чрез прилагане на пилотни иновативни инструменти за обучение. Социалните предприятия ще участват в он-лайн платформа за обучение, което им позволява да си сътрудничат през границите, да обменят добри практики и да общуват.

Резултати

Основни резултати от фазите на проекта SESP са:

Междукултурен анализ: посредством национални изследвания, подготвени от отделните партньори се проследява текущото състояние на социалните предприятия и средата им на развитие в съответните страни, както и условията на равнище ЕС, засягащи развитието им;

Учебен модел: въз основа на съществуващите добри практики и нуждите на социалните предприятия, учебния модел на SESP комбинира методи за групово електронно обучение, общностни подходи и обучение на място, служещи като основа за прилагането на модули на електронно обучение и необходимите инструменти за сътрудничество, както и указанията за преподаватели;

Учебна програма и учебно съдържание на SESP: Адаптирана учебна програма и учебно съдържание по стратегическо планиране на социални предприятия, съобразени с изискванията на обучението на място и модулите за електронно обучение;

Ръководство за обучители: подробна документация за преподаватели и наставници, гарантираща възможността за прехвърляне на разработените модули за обучение и материали;

Обучителни модули: Адаптирана модулна програма за обучение, състояща се от различни учебни блокове, които имат важно значение за целевата група.

Уебсайт на проекта http://sesp-project.szeda.eu/en/