SMEOrigin

 

Програма:         Интеррег Европа 2021 - 2027

 SMEOrigin LogoIMG 0715

Обща информация

 

SMEOrigin - МСП и европейски оригинални географски означения

Политическа цел 1: По-умна Европа

Специфична цел: Конкурентоспособност на МСП

  •  SMEOrigin се занимава с важната тема за хранително-вкусовата промишленост в периода на развитие след COVID, с фокус европейски оригинални географски означение, като подкрепя и насърчава дигиталната трансформация на МСП. 
  •  Проектът е насочен към предизвикателствата на Зелената сделка, когато става въпрос за хранително-вкусовата промишленост и МСП от хранителновкусовата промишленост.
  •  Той подобрява новите политически инструменти за периода 2021-2027 г., като същевременно проучва нови начини за по-задълбочено ангажиране на заинтересованите страни на национално ниво.
  •  Подпомага развитие на вериги на добавена стойност в партньорски региони, които да подсилят секторите на хранително-вкусовата промишленост и да ги подготвят за предизвикателствата на новата цифрова ера.

 

Дейности

7 срещи на групата на заинтересованите страни

1 Публикация за представяне на всички констатации по проекта и трансфер на добри практики и подобрения в политиката

7 междурегионални семинара и посещения на място; 1 SWOT анализ

1 финално събитие; 1 Междурегионално онлайн събитие за сътрудничество на МСП 

АРИР- Стара Загора е комуникационният партньор на SMEOrigin и в рамките на проекта ще ръководи следните дейности:

Комуникационни дейности: 1 Комуникационен план; поне 5 канала в социалните медии; 1 уебсайт на проекта; 2 видеоклипа на проекта; Кампании в социалните медии: Информационни дни

Дейности по капитализиране: Идентифициране и използване на подходящи инструменти за платформа за обучение на политики

Дейности за популяризиране: 7 бюлетина, 7 прессъобщения, събития на трети страни; 2 видеоклипа на проекта; 1 финално събитие

  

Контекст

Предизвикателства: Европейските страни предлагат уникално наследство от регионални хранителни традиции и разнообразен пейзаж от специалитети, отразяващи тяхната богата история на мултиетническо и културно развитие. Регионалната храна представлява общоевропейско културно наследство и следователно е основен икономически актив за много европейски региони.

Потребности: Регионалните хранителни продукти имат огромно въздействие върху местното развитие, те са културна ценност и създават сътрудничество между различни сектори като туризма и селското стопанство. Освен това значението на устойчивата хранителна система стана още по-очевидно по време на кризата с Covid-19.

В периода 2014-2020 г. темата за хранителните продукти вече беше разгледана от десет проекта: четири, фокусирани върху иновациите, един върху клъстерите и пет върху подкрепата за сектора. Изглежда обаче никой не се е фокусирал върху продукти с географски означения. Това прави SMEOrigin проект от изключителна важност, когато става въпрос за свързване на малки и средни предприятия от хранително-вкусовия сектор, тяхното възстановяване след COVID, интелигентната специализация на малки и средни предприятия, като същевременно защитава културното наследство на ЕС.

SMEOrigin е напълно в съответствие с основната цел на кохезионната политика на ЕС, която е „да засили икономическото и социалното сближаване чрез намаляване на различията в нивото на развитие между регионите“. Проектът обединява три по-развити региона (Aвстрия, Финландия и Франция), един регион в преход (Испания) и три по-слабо развити региона (България, Гърция, Полша). Партньорите от Австрия, Испания и Полша са нови в Interreg Europe.

 

 

Партньори

7 партньора от 7 държави в цяла Европа, за да обединят усилията си, за да направят МСП по-дигитализирани:

1. ТПП Грац /Steirische Wirtschaftsförderungsges.m.b.H./ (Водещ партньор) - Австррия 

2. Агенция за регионално икономическо развитие Стара Загора - България

3.Opolskie Център за икономическо развитие/ Воеводство Opolskie - Полша

4. Агенция за развитие на Савонлина – Финландия

5. Университет на Патра - Гърция

6. Община Калапара - Испания

7.INTERBIO Аквитания/ Лимузен/ Поату-Шарант - Франция

Цел на проекта

Цели

Общата цел на SMEOrigin е да подобри политиките за регионално развитие и програмите за финансиране за повишаване на конкурентоспособността на МСП в хранителния сектор. По-конкретно, проектът е предназначен да насърчава продукти с географски означения (ГУ) в участващите региони чрез укрепване на веригата за стойност на хранителните МСП, по-добро етикетиране на продуктите, подкрепа и насърчаване на цифровата трансформация на МСП, като същевременно се взема предвид устойчивото развитие.

Проектът предлага стратегия, базирана на конкретни цели, които ще включват

а) анализ и партньорска проверка на настоящите политики и практики в подкрепа на МСП в хранително-вкусовия сектор,

б) обмен на знания и добри практики относно ключови екологични и социални предизвикателства за устойчивостта и конкурентоспособността на МСП,

в) стратегически инструментариум за действия за подобряване на устойчивостта на хранителната стойност

Резултати

Включвайки

Новини по проекта: