SITRANS

 life

SITRANSLogo

Програма:         LIFE+

Обща информация

SITRANS е проект, финансиран от ЕС, програма LIFE+, който ще насърчи регионалния подход на управление , и специално разработени политики за въглищните райони, в процес на трансформация.

Чрез оценка на социално-икономическото въздействие на енергийния преход, SITRANS ще разработи ефективен модел на управление, основан на принципа „да не изоставяме никого“. Резултатите от тези действия ще доведат до създаването на Обсерватория за справедлив енергиен преход (ОСЕП), чиято цел ще бъде да проектира, хоства и наблюдава модели за оценка въз основа на предварително определени показатели и критерии.

Продължителност: 30 месеца

Уебсайт на проекта: https://sitrans-project.eu

 

 

Цел на проекта

Цели

Основната цел на SITRANS е да популяризира регионалния подход за управление, и специално разработени политики за въглищните райони, в процес на трансформация.

Проектът се занимава със сложния характер на декарбонизацията във въглищните региони. На фокус са социално-икономическите и екологичните фактори в този процес. В рамките на процеса ще се разработи рамка за включване на населението на регионите във вземането на решения. Крайната цел е справедлив преход. Подобно начинание изисква подобрено управление на всички нива чрез овластяване на публичните и частните заинтересовани страни, особено чрез модели на управление с участие на заинтересованите страни.

Подход

SITRANS знае какво иска да постигне в области, където преходът към чиста енергия е особено предизвикателен.

Теорията за промяната е в основата на този проект. Като такъв, SITRANS разглежда как ще се постигне промяна.

Ще бъде използван подход отдолу нагоре, за да се осигури механизъм за справедлив преход, като се използва публично и/или частно финансиране

Дейности

1. Преминаване към нисковъглеродна икономика: SITRANS има за цел да даде възможност на хората и регионите, участващи в проекта, да се справят с преминаването към нисковъглеродна икономика.

2. Икономически и социални въздействия от такъв преход: SITRANS има за цел да приведе в съответствие местните/регионалните стратегии с прехода към чиста енергия, за да смекчи социалните, трудовите, икономическите и екологичните въздействия от прехода.

3. Подход за управление отдолу нагоре и справедлив преход с местни заинтересовани страни и граждани: SITRANS насърчава базиран на място подход и силно ангажиране на гражданите в структурата на управление и процесите на вземане на решения.

4. Изграждане на капацитет и разбиране сред ключови заинтересовани страни и граждани: SITRANS инвестира в изграждане на капацитет и разбиране сред ключови заинтересовани страни с оглед насърчаване на култура на участие при вземане на решения на местно/регионално ниво.

5. Преход към енергийно ефективна икономика, базирана на възобновяема енергия: SITRANS се занимава с ключови стълбове на енергийния преход: енергийна ефективност и възобновяема енергия. В региони и населени места те могат да насърчат по-справедлива енергия, солидарност и общностни решения. Те могат също да помогнат за защита на уязвимите потребителски групи от енергийна бедност.

6. Приобщаващ, ориентиран към потребителите и общността подход: SITRANS работи върху детайлизирането и адаптирането на националните мерки за енергийна бедност чрез Националните енергийни и климатични планове на всяка държава-членка.

7. Прилагане на свързаните с устойчивата енергия елементи на техните местни и/или регионални планове за справедлив преход: SITRANS обединява политики, базирани на доказателства и базирани на място, подкрепени от регионалните власти, за да се ускори инвестирането с въздействие.

8. Комбиниране на подкрепата, осигурена от Механизма за справедлив преход и/или други източници на налично финансиране: SITRANS насърчава местната координация в подкрепа на трансформиращи проекти, които се стремят да привлекат частно и базирано на общността финансиране.

Въздействие

Проектът се стреми да подкрепи декарбонизацията, като помага да се осигури справедливо разпределение на разходите, ползите и рисковете между ключовите заинтересовани страни. В крайна сметка целта е обществото като цяло да се възползва и да сведе до минимум всички негативни ефекти от промяната.

Резултатът ще бъде устойчиво развитие за подобрено приобщаващо и местно управление на всички нива, чрез овластяване на публичните и частни заинтересовани страни и чрез включване на гражданското общество.

SITRANS ще насърчи справедлив енергиен преход чрез приобщаващ и регионален подход към управлението на декарбонизацията във въглищно райони. В това отношение резултатът от проекта е ангажиране на обществеността и гражданите.

Новини по проекта: