Проект „CCC - Сътрудничество Създава Конкурентоспособност"

Описание

CCC Logo4

Проект „CCC - Сътрудничество Създава Конкурентоспособност" цели да засили насърчаването на сътрудничеството между различни институции и организации, предоставящи възможности за обучение за всички заинтересовани като използват съвременни и технологични средства. Всички участници в проекта са добре познати, в собствените си страни, като организации предоставящи обучения и консултации за малки и средни предприятия.

Обмяната на добри практики и ново знание ще се осъществява, чрез провеждането на семинари и конференции. По време на конференциите и семинарите ще се работи върху методи за обучение, които организациите, участници, в проекта ще могат да използват при консултации, които се предлагат на малкия и среден бизнес. Всички резултати ще бъдат представени в страните на участниците под формата на електронна база данни на английски език.

Бенефициенти по проекта ще бъдат институции доставчици на обучения, малки и средни предприятия, които ще могат да обменят опит и идеи.

Проектът ще насърчава и сформирането на мрежи за трансгранично сътрудничество между компании в сферата на малкия и реден бизнес.


Партньори

Партньори по проекта:

1. Европейски институт – „Либертас", Германия

2. Университетска фондация за региона Мурсия, Испания

3. Евро Експорт Консулт, Дания

4. Евроком ООД, Италия

5. Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора


Цел на проекта

Основни цели на проекта са:

1. Насърчаване и повишаване на качеството, на възможностите за сътрудничество между институции и организации предоставящи обучения, малки и средни предприятия и социални партньори.

2. Улесняване, развитието на иновационни практики в сферата на професионалните обучения.

Задачи:

 

Всички партньори по проекта:

1. Представяне на своите организации на първата работна среща по проекта.

2. Предоставяне на информация за страната на всеки партньор, и включването и в работни групи.

3. Вземане на участие в работна група и съдействие за изпълняване на поставените и цели.

4. Вземане на участие в миниторинга и оценката на проекта.

5. Принос за промотирането и продуктовото разпространение.

6. Организиране на работни срещи и конференции.


Дейности

Планирани дейности:

1. Подготовка и осъществяване на първа партньорска среща – Октомври 2013;

2. Създаване на работни групи – Ноември 2013;

3. Дейности по създаване на уеб- сайт – Януари 2014;

4. Втора работна среща – Март 2014;

5. Оценка на постигнатото от проекта до този момент – Септември 2014;

6. Трета работна среща - Октомври 2014;

7. Доклад от дейността на работните групи и четвърта работна среща – Мат 2015;

8. Информиране на заинтересованите страни – Април 2015

10. Крайна и плана оценка на проекта – Юни 2015;

11. Край на проекта – Юли 2015;

 

Изпълнението на проекта ще допринесе за разбирането и обмена на информация с цел сътрудничество и предоставяне на платформа за представяне на актуални инструменти за развитие и иновации, за анализиране на вече съществуващи и идентифициране на бъдещи методи и дейности с цел изпълнение на целите и задачите на EOROPE 2020 за растеж и създаване на нови работни места.