Създаване на условия за развитие на предприемачеството в Югоизточен район

НАИМЕНОВАНИЕ: Creating conditions for entrepreneurship development in Southeast Region (Създаване на условия за развитие на предприемачеството в Югоизточен район)

Описание

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

Специфичните цели са фокусирани върху:

- Информиране и мотивиране на 220 безработни, неактивни и работещи лица, желаещи да развиват собствен бизнес;

- Предоставяне на коплекс от обучения и услуги на 162 безработни, неактивни и работещи, вкл. младежи до 29г. за придобиване на знания и умения необходими за стартирането, управлението и развитието на реална стопанска дейност;

- Предоставяне на подкрепа за старт на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, чрез достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес за 108 представители на целевата група на проекта.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Проектът ще се изпълнява във всички области на територията на Югоизточен район – Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол и ще е насочен към лица, желаещи да стартират самостоятелна стопанска дейност, в т.ч. безработни, неактивни или работещи, вкл. младежи до 29г. От общия брой 220 лица от посочената целева група включени в проекта, се предвижда не по малко от 65% да бъдат безработни и/или неактивни и/или безработни младежи на възраст до 29г. Проектът ще обхване и 77 заети лица.

ИСТОРИЯ

Широко е признато, че новите фирми и предприемачи са важни за иновациите, създаването на работни места и икономическо развитие в Европа. През последните години интересът към социално – икономическото явление „предприемачество", нарасна значително е световен мащаб. Това е резултат от осъзнаването на неговата роля, като движеща сила на общественото развитие. Ролята на предприемачеството се засилва и в резултат на процесите на глобализацията на стопанския живот. Въпреки това, традиционните системи за образование и обучение в Европа дълго време не са били в подкрепа на предприемачеството и самостоятелната заетост. Както нагласите се оформят в ранна детска възраст, образователните системи трябва да допринасят повече за развитието на предприемачески умения и нагласи. Едва през последните 2-3 години в България започна въвеждането на дисциплината Предприемачество, но на този етап се усеща силен недостиг на подготвени кадри. С предложената по проекта програма за обучение в предприемачеството ще има положително въздействие върху развитието на предприемаческите качества на физическите лица участници в проекта, повишаване на информираността за самонаемането като възможност на кариера, както и създаването на положително отношение към предприемаческа дейност. Предприемачеството не само трябва да се разглежда като средство за създаване на нов бизнес, но като общо мислене, който подпомага иновативно, предприемаческо поведение, което може да бъде полезно в ежедневието, както и в различни работни среди.


Цел на проекта

ЦЕЛ

Общата цел на проекта е да бъдат създадени подкрепящи и благоприятни условия развитието на предприемачеството в Югоизточен район и насърчаването на самостоятелната стопанска дейност. За постигането на поставените цели, ще бъдат изпълнявани дейности, включващи:

1. Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество;

2. Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (спрециализирани обучения);

3. Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност, и дейности за подкрепа


Резултати

РЕЗУЛТАТИ

Прекият резултат от настоящата дейност се изразява в затвърждаването и надграждането на придобити знания и умения, както и на готовността и увереността за стартиране на собствен бизнес на лицата от целевата група, включени в програмата.