Обявление продажба

logoSZ

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

 

ОБЯВЯВА НА 02.04.2020 г. ОТ 10.00 часа В ЗАЛА № 1 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 

№ по ред

Населено място, № на имота, местност

Площ на имота

 /кв. м/

Начална тръжна цена/лева

/без ДДС/

Депозит /лева/

Стъпка за над- даване /лева/

1

гр. Стара Загора, ПИ 68850.528.27,

УПИ V27, за паркинг, кв. 656а

1835

150 000

75 000

15 000

2

с. Богомилово, УПИ XIII13, кв. 2

415

6 500

3 000

650

3

с. Богомилово, УПИ II79, кв. 48

348

6 600

3 000

650

4

с. Богомилово, УПИ I, кв. 56

1167

21 900

11 000

2 000

5

с. Бъдеще УПИ VI107, кв. 18

1560

8 000

4 000

800

6

с. Бъдеще УПИ Vобщ, кв. 38

932

5 800

3 000

600

7

с. Бъдеще УПИ VIобщ, кв. 38

969

6 100

3 000

600

8

с. Бъдеще УПИ VIIобщ, кв. 38

848

5 300

2 600

500

9

с. Бъдеще УПИ VIIIобщ, кв. 38

926

5 800

3 000

600

10

с. Бъдеще УПИ IXобщ,кв. 38

1168

7 300

3 500

700

11

с. Елхово, УПИ VIIобщ,кв. 1

536

6 500

3 000

650

12

с. Елхово, УПИ Xобщ,кв. 1

475

6 000

3 000

600

13

с. Елхово, УПИ IV90,кв. 26

835

8 500

4000

850

14

с. Лясково УПИ XVIII19, кв.28

2433

9 500

5 000

950

 

Специфични условия:

  1. 1.Обект № 1 – в имота има изградено бетоново стълбище, бетонова настилка – основа (останала от премахнати сгради) и бетонови панели. През имота преминава канализация /по северната граница/, водопровод /по южната граница/ и тръбна мрежа с оптични кабели /до северната граница/;
  2. 2.Обект № 2 – с. Богомилово УПИ XIII13, кв. 2 – имотът е без достъп до улица;

Тръжната документация се предоставя на желаещите за участие до 12.00 часа на 31.03.2020 г., в Център за услуги и информация - работно място № 5 и № 6, срещу документ за закупена тръжна документация в размер на 60 лв. /с ДДС/ за всеки обект, внесени в касата на Общината.

Депозитите за участие в търга се внасят само по б. с/ка на община Стара Загора: "УниКредит Булбанк" АД, ВIС код: UNCR BGSF, IВАN: ВG 65 UNCR 7000 332 223 6387 до 16.00 ч. на 31.03.2020 г.

Документите за участие се подават пред комисията, в деня на търга.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА САЙТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА http://starazagora.bg / ТЪРГОВЕ/ И НА ТЕЛ. 042/ 614 676