ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 03.06.2020

logoSZ

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ОБЯВЯВА НА 03.06.2020 г. ОТ 10.00 часа В ЗАЛА № 1 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

№ по ред

Населено място, № на имота, местност

Площ на имота

 /кв. м/

Начална тръжна цена/лева

/без ДДС/

Депозит /лева/

Стъпка за над- даване /лева/

1

гр. Стара Загора, ПИ 68850.517.1606,

УПИ I625, кв. 4 - „Голиш“

417

13 000

6 500

1 300

2

гр. Стара Загора, ПИ 68850.517.1604,

УПИ IV625, кв. 6 - „Голиш“

1926

60 000

30 000

6 000

3

гр. Стара Загора, ПИ 68850.517.1599,

УПИ I656, кв. 13 - „Голиш“

2272

82 000

41 000

8 200

4

гр. Стара Загора, ПИ 68850.517.1030,

УПИ I1030, кв. 31 - „Голиш“

1238

40 000

20 000

4 000

5

гр. Стара Загора, ПИ 68850.524.924,

УПИ IVобщ, кв. 502а - „Кольо Ганчев“

288

20 000

10 000

2 000

6

гр. Стара Загора, ПИ 68850.524.1609,

УПИ XXXVI1609, кв. 4870 - „Кольо Ганчев“

260

9 000

4 500

900

7

гр. Стара Загора, ПИ 68850.524.1610,

УПИ XXXVII1610, кв. 4870 - „Кольо Ганчев“

290

10 000

5 000

1 000

8

гр. Стара Загора, ПИ 68850.524.1611,

УПИ XXXVIII1611, кв. 4870 - „Кольо Ганчев“

260

9 000

4 500

900

9

гр. Стара Загора, ПИ 68850.524.1612,

УПИ XXXIX1612, кв. 4870 - „Кольо Ганчев“

240

8 000

4 000

800

10

гр. Стара Загора, ПИ 68850.502.23,

УПИ Vобщ, кв. 604 - „Три чучура-север“

765

73 000

36 000

7 300

11

гр. Стара Загора, ПИ 68850.502.28,

УПИ VIII, кв. 604 - „Три чучура-север“

1920

183 000

90 000

18 300

12

с. Горно Ботево УПИ XVIобщ,  кв. 1

795

4 200

2 000

400

13

с. Горно Ботево УПИза комб.дет. учр.,  кв. 49

5465

22 000

11 000

2 200

14

с. Горно Ботево УПИ IIобщ,  кв. 52

910

5 000

2 500

500

15

с. Змейово УПИ XIXобщ, кв. 18

610

12 500

6 200

1 200

16

с. Змейово УПИ IVобщ, кв. 58

500

15 000

7 500

1 500

17

с. Кирилово УПИ IV438, кв. 36а

693

12 500

6 000

1 200

18

с. Козаревец УПИ VII, кв. 25

1184

3 100

1 500

300

19

с. Козаревец УПИ VIII, кв. 25

956

2 600

1 300

250

20

с. Козаревец УПИ IX, кв. 25

1130

3 000

1 500

300

21

с. Козаревец УПИ X, кв. 25

1003

2 700

1 300

250

22

с. Козаревец УПИ XI, кв. 25

1064

3 000

1 500

300

23

с. Пшеничево УПИ VIIобщ, кв. 38

1068

2 500

1 300

250

24

с. Пшеничево УПИ VIIIобщ, кв. 38

1106

2 500

1 300

250

25

с. Пшеничево УПИ Iобщ, кв. 39

1378

3 200

1 500

300

26

с. Пшеничево УПИ IIобщ, кв. 39

1490

3 500

1 800

350

Специфични условия:

  1. 1.За обект № 1 – през имота преминава подземен електропровод.
  2. 2.За обект № 2 – през имота преминава подземен електропровод и въздушен електропровод 110 kV.
  3. 3.За обект № 10 – пo източната граница на  имота върви кабел СрН.

Тръжната документация се предоставя на желаещите за участие до 12.00 часа на 01.06.2020 г., в Център за услуги и информация - работно място № 5 и № 6, срещу документ за закупена тръжна документация в размер на 60 лв. /с ДДС/ за всеки обект, внесени в касата на Общината.

Депозитите за участие в търга се внасят само по б. с/ка на община Стара Загора: "УниКредит Булбанк" АД, ВIС код: UNCR BGSF, IВАN: ВG 65 UNCR 7000 332 223 6387 до 16.00 ч. на 01.06.2020 г.

Документите за участие се подават пред комисията, в деня на търга.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА САЙТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА http://starazagora.bg / ТЪРГОВЕ/ И НА ТЕЛ. 042/ 614 676