ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 10.06.2020

 

logoSZ

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ОБЯВЯВА НА 10.06.2020 г. ОТ 10.00 часа В ЗАЛА № 1 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

№ по ред

Населено място, № на имота, местност

Площ на имота

 /кв. м/

Начална тръжна цена/лева

/без ДДС/

Депозит /лева/

Стъпка за над- даване /лева/

1

с. Християново УПИ IIобщ, кв. 48

770

2 000

1 000

200

2

с. Християново, УПИ IIIобщ, кв. 48

777

2 000

1 000

200

3

с. Християново, УПИ VIIобщ, кв. 48

837

2 300

1 150

230

4

с. Християново, УПИ VIIIобщ, кв. 48

974

2 500

1 250

250

5

с. Християново, УПИ IX общ, кв. 48

760

1 900

950

190

6

с. Християново, УПИ XIII47, кв. 58

794

2 000

1 000

200

7

с. Християново, УПИ Iобщ, кв. 74

610

1 500

750

150

8

с. Християново, УПИ VIобщ, кв. 74

675

1 700

850

170

9

с. Арнаутито, ид. 00655.21.5 (021005),

нива, кат. 4, м. „Чорбаджийска гора“

600

700

350

70

10

с. Арнаутито, ид. 00655.70.17 (070017),

нива, кат. 4, м. „Карафизиев кладенец“

500

600

300

60

11

с. Арнаутито, ид. 00655.71.16 (071016),

нива, кат. 6, м. „Тръмбеш“

618

600

300

60

12

с. Калояновец, ид. 35515.56.3 (056003), оризище, кат. 5, м. „Пясъчника“

2400

2 500

1 250

250

13

с. Калояновец, ид. 35515.56.8 (056008), оризище, кат. 5, м. „Пясъчника“

3474

3 700

1 850

370

14

с. Калояновец, ид. 35515.61.3 (061003),

оризище, кат. 5, м. „Пясъчника“

2078

2 200

1 100

220

15

с. Калояновец, ид. 35515.115.54 (115054),

нива, кат. 3, м. „Чернозема“

1490

1 600

800

160

16

с. Калояновец, ид. 35515.115.55 (115055),

 нива, кат. 3, м. „Чернозема“

1344

1 500

750

150

17

с. Памукчии, ид. 55289.1.2 (001002),

оризище, кат. 5, м. „Оризището“

1246

1 500

750

150

18

с. Памукчии, ид. 55289.2.2 (002002),

оризище, кат. 5, м. „Берекетски път“

409

700

350

70

19

с. Памукчии, ид. 55289.26.1 (026001),

оризище, кат. 5, м. „Мижовица“

4921

7 000

3 500

700

20

с. Памукчии, ид. 55289.26.2 (026002),

оризище, кат. 5, м. „Мижовица“

3132

5 000

2 500

500

21

с. Памукчии, ид. 55289.73.6 (073006),

нива,, кат. 4, м. „Горчивия извор“

719

1 000

500

100

22

с. Памукчии, ид. 55289.94.7 (094007),

нива,, кат. 4, м. „Среден извор“

773

1 000

500

100

23

с. Самуилово, ид. 65317.29.3 (029003),

нива, кат. 5, м. „Горище“

3431

3 500

1 750

350

24

с. Самуилово, ид. 65317.32.39 (032039),

нива, кат. 5, м.„Новините“

5649

6 000

3 000

600

25

с. Християново, ид. 77431.13.17 (013017),

нива, кат. 3, м.„Сляпото“

3049

3 500

1 750

350

26

с. Християново, ид. 77431.14.35 (014035),

нива, кат. 3, м.„Сляпото“

5000

6 000

3 000

600

27

с. Християново, ид. 77431.28.50 (028050),

оризище, кат. 5, м.„Герена“

2999

3 500

1 750

350

28

с. Християново, ид. 77431.45.10 (045010),

нива, кат. 5, м.„Герена“

890

1 000

500

100

29

с. Християново, ид. 77431.47.25 (047025),

нива, кат. 5, м.„Найденото“

1799

2 000

1 000

200

Специфични условия:

- За имоти с поредни №№ 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29 има сключен договор за наем, и спечелилият търга ще влезе във владение след приключване на текущата стопанска година на 01.10.2020 год.

Тръжната документация се предоставя на желаещите за участие до 12.00 часа на 08.06.2020 г., в Център за услуги и информация - работно място № 5 и № 6, срещу документ за закупена тръжна документация в размер на 60 лв. /с ДДС/ за всеки обект, внесени в касата на Общината.

Депозитите за участие в търга се внасят само по б. с/ка на община Стара Загора: "УниКредит Булбанк" АД, ВIС код: UNCR BGSF, IВАN: ВG 65 UNCR 7000 332 223 6387 до 16.00 ч. на 08.06.2020 г.

Документите за участие се подават пред комисията, в деня на търга.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА САЙТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА http://starazagora.bg / ТЪРГОВЕ/ И НА ТЕЛ. 042/ 614 676